தீயாக நீ - புதியமாதவி, மும்பை

Photo by FLY:D on Unsplash

புதியமாதவி. !
* !
நாடக மேடையில் !
அச்சம் தரும் !
அய்யனார் வேடத்தில் !
அரிவாளூடன் ஆடும் !
உன் வேஷம் !
எப்போதும் !
புன்னகைத் தவழும் !
உன் முகத்துடன் ஓட்டாமலேயே !
அழிந்துப்போகிறது !
என் விழித்திரைகளில். !
* !
மழையில் ஒளிரும் !
சிற்பங்கள் !
தூறலில் அழியும் !
ஓவியங்களுக்காய் !
வருந்ததுவதில்லை. !
உன்னைப் போலவே. !
* !
கழிப்பறைக்கும் !
கட்டிலுக்கும் !
நடுவில் என் பயணம். !
சன்னல் கம்பிகளில் !
தொங்குத்தோட்டமாய் !
என் வானம். !
எப்போதாவது !
நலம் விசாரிக்கும் !
உறவுகள் !
எப்போதும் !
எனக்காக காத்திருக்கும் !
மாத்திரைகள் !
செத்துப்போன கனவுகளுடன் !
பாடை ஏறாமல் !
படுத்திருக்கிறது !
மூத்திரவாடையுடன் !
என்னுடல். !
தீயாக !
நீ மட்டுமே !
என்னைத் தீண்ட வேண்டும் !
என்பதால்
புதியமாதவி, மும்பை

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.