பிம்பம் - புதியமாதவி, மும்பை

Photo by Brian Kyed on Unsplash

புதியமாதவி, மும்பை!
உடைந்து போன!
கம்பீரங்களின்!
அதிர்ச்சியில்!
சிதறிக்கிடக்கும் பிம்பங்கள்!
பொறுக்கி எடுக்கும்!
ஒவ்வொரு கணமும்!
மீண்டும் மீண்டும்!
விசவரூபமெடுக்கின்றன!
ஒவ்வொரு துண்டிலிருந்தும்!
வெவ்வேறு முகங்களுடன்.!
உன் நிஜங்கள்.!
ரசிக்கவும் முடியாமல்!
கடக்கவும் தெரியாமல்!
கவனமாக எடுத்தாலும்!
காயப்படுத்தும்!
கண்ணாடிச்சில்லுகளில்!
பதிந்துபோனது!
பலகீனரேகைகள்!
புரிந்ததாக நினைத்து!
புன்னகைப் புரியும்!
ஒவ்வொரு கணமும்!
மாயவித்தைகளில்!
மயங்கிவிடுகிறது!
நமக்கான!
நம் புரிதல்கள்
புதியமாதவி, மும்பை

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.