தினம் ஒரு கவிதை

Photo by the blowup on Unsplash

நான் கண்ட முகங்கள்

மாவீரர் நாள்!
அஞ்சலிக்கு சென்றிருந்தேன்!
நாட்டுக்காய் மாய்ந்துபோன!
மாவீரர்கள் ஒருபுறம்!
கொடிய போருக்குள் சிக்குண்டு!
உடல்கள் சிதறி !
துண்டங்களாயும்...கருகியும் போன!
அப்பாவி மக்கள் மறுபுறமும் !
பள்ளி வயதினில் !
கூடித்திரிந்த சினேகிதங்கள் ஒருபுறம்!
அன்றாடம் வீதியில் கண்டு !
பரீட்சயமான முகங்கள் மறுபுறம்!
இப்படி...... !
எத்தனையோ இறந்துபொன முகங்கள் - அந்த!
இரண்டு நிமிட மௌன அஞ்சலியில் !
தென்பட்டுச் சென்றன
எதிக்கா

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.