தினம் ஒரு கவிதை

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash

மௌனம்

சில சப்தங்கள்!
மௌனம்!
ஆம்...!
சில சப்தங்கள்!
மௌனம் !!
கண்களின் மொழி!
மௌனம் !!
காதல்!
மௌனம் !!
கனவுகள்!
மௌனம்!
உறவுகள்!
மௌனம்!
உயிர் மௌனம் !!
நெஞ்சிற்குள்!
அலை மோதும்!
நினைவுகள்!
மௌனம் !!
உணர்வுகளில் கேட்கும்!
சப்தம்!
ஒரு!
மெனப் பரிமாற்றம்!
மௌனம்!
செய்யும்!
சப்தம்!
மனித நடையை!
வாழக்கை விடையை!
எப்போதும்!
நாம் செய்யும்!
ஒரு!
பயணத்தின் முகவரிகளே!
நம்மை அழைத்து!
செல்லும்!
கேட்கும் செவிகளுக்கு!
மௌனம் பேசும்!
மொழியின் சப்தம்!
எப்போதும் இனிக்கும்!
ஆம்!
மௌனம் ஆச்சரியம்!
தரும் ஒரு!
விந்தை மொழி...!
நீ காதுகளை!
தீட்டு..!
மௌனத்தை கேள்...!
ஆம்!
சில சப்தங்கள்!
மௌனம்
முத்து கிருஸ்ணன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.