தினம் ஒரு கவிதை

Photo by engin akyurt on Unsplash

கனகரமேஷ் கவிதைகள் 2

1. மேகத்துள் ஒட்டா நிலவு !
என் !
மனக் குளத்தில் !
விம்பமாய் வீழ்ந்தும் !
ஒட்டாத நிலவாய் !
நீ !
!
2. கடல் !
கரை தடவி !
திரை கிழித்து !
நுரை தள்ளும் !
அலை கடல் !
விரை மேவி !
புரை குலைய !
தரை தாவி !
உரை பறையும் !
-கனகரமேஸ்
கனகரமேஸ்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.