தினம் ஒரு கவிதை

Photo by Tengyart on Unsplash

காற்றின் காதலனே

இந்தியர்களின் இதய!
விஞ்ஞானியே !!
உங்கள்அக்கினிச் சிறகுகளுக்குள்!
அடைகாக்க!
வைக்கப்பட்டுள்ளது!
இந்திய இளைஞர் படை!
ஒரு கலங்கரை!
விளக்காக கண்களின்!
ஒளியைக் கொடுங்கள்!
பாரத இளைஞர்களின்!
பயணம் தொடர!
நீங்கள் வெடித்துக் காட்டிய பொக்ரான்!
குண்டால் அகிலமே அரண்டு போனது!
அது அமெரிக்க!
காதுகளுக்கு இடியாய்ப் போனது!
முதுபெரும் விஞ்ஞானியே !!
எங்கள் மூத்த குடிமகனே !!
உங்களுள் ...!
அன்னையைப் பார்க்கிறோம்!
ஆசானைப் பார்க்கிறோம்!
தோழமையைப் பார்க்கிறோம்!
உங்களுக்காக!
ஆயிரமாயிரம்!
இந்திய இளைஞர்கள்!
கைகளில் பட்டம்,!
கண்களில் கனவுகளுடன் தயார்!
உங்களின்...!
கனவினைக் கொடுங்கள்!
கருத்தினைக்!
கொடுங்கள்!
கற்பனை கொடுங்கள்!
கவியினைக்!
கொடுங்கள்...!
உங்கள்!
இலட்சிய பாரதம்!
நிச்சயம் நிரைவேறும்
தமிழ் யாளி

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.