தினம் ஒரு கவிதை

Photo by Tengyart on Unsplash

மரமாகிப் போங்கள் மனிதர்களே !

எல்லா மரங்களும்!
கைகளை நீட்டி இருக்கிறது!
எடுப்பதற்கு அல்ல!
கொடுப்பதற்கு!
அதனால் மரமாகிப் போங்கள் மனிதர்களே!

எந்த மரமும் அடுத்த மரத்தின்!
கிளை உடைப்பதில்லை!
அதனால் மரமாகிப் போங்கள் மனிதர்களே!
எந்த மரமும் சும்மா இருப்பதில்லை!
அதனால் மரமாகிப் போங்கள் மனிதர்களே !!
தான் உயரே செல்ல செல்ல!
தன் மண்ணின் மிது!
பற்றை அதிகமாக்கி!
கொள்வது மரங்களே!
அதனால் மரமாகிப் போங்கள் மனிதர்களே !!

கோவிலில் வளர்ந்தாலும்!
சர்ச்சில் வளர்ந்தாலும்!
மசூதியில் வளர்த்தாலும்!
மரங்களுக்கு மதம் பிடிப்பதில்லை!
மரம் மரமாகவே இருக்கிறது!
அதனால் மரமாகிப் போங்கள் மனிதர்களே !!
உலகில் முதலில்!
முழு உடல் தானம்!
செய்தது மனிதன் இல்லை!
மரங்களே!
அதனால் மரமாகிப் போங்கள் மனிதர்களே !!
ம அருள் ராஜ்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.