ஒற்றை நட்சத்திரம் - புதியமாதவி, மும்பை

Photo by Salman Hossain Saif on Unsplash

எங்கிருந்து வந்தது இந்த சூரியன்? !
என் பிரபஞ்சத்தின் நட்சத்திரமாய் !
நட்சத்திரங்கள் இல்லாத இருண்ட வானத்தில் !
மேகங்கள் தாண்டி !
மோகங்கள் விலக்கி !
எட்ட நின்று !
இரவல் வாங்காத !
இதமான வார்த்தைகளில் !
எழுத்துக்கூட்டி !
என் இருட்டை வாசிக்கிறது. !
!
தொடமுடியாத தூரத்தில் !
இருக்கிறது !
இருந்தாலும் !
தொட்டுச்செல்கிறது !
அந்த ஜீவனின் குரல். !
!
ஒற்றை நட்சத்திரம் !
போதுமா இருட்டுக்கு? !
நகைக்கிறது வானம். !
எப்படி புரியவைப்பேன்? !
முகம் தேடி அலையும் இருட்டில் !
எரியும் மெழுகுவர்த்தியிடம் !
காணாமல் போகிறது !
கண்கூசும் சூரியன் என்பதை. !
-- புதியமாதவி
புதியமாதவி, மும்பை

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.