தமிழ் சொட்டும் கவிதைகள்!

உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழ்ப் பிரியர்களின் இலக்கிய சுவைக் கூட்ட,

தமிழரின் குரல் வளையாக கவிதை.காம் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சேவை செய்து வருகிறது!

உலகெங்கும் தமிழ் குரல் ஒலிக்கட்டும்!

சமீபத்திய கவிதை

உன்னிடம் வாழ்கிறேன்

இதயவன்

நீ இமைக்கும் போது
உன்னிடம் கண்ணாய்
வாழ்கிறேன்.
எனக்கேன் இந்த கண்கள்?

நீ சுவாசிக்கும் போது
உன்னிடம் காற்றாய்
வாழ்கிறேன்.
எனக்கேன் இந்த சுவாசம்?

நீ பேசும் போது
உன்னிடம் வார்த்தையாய்
வாழ்கிறேன்.
எனக்கேன் இந்த வார்த்தை?

நீ ஊறங்கும் போது
உன்னிடம் கனவாய்
வாழ்கிறேன்.
எனக்கேன் இந்த கனவு?

நீ போகும் போது
உன்னிடம் நிழலாய்
வாழ்கிறேன்.
எனக்கேன் இந்த நிழல்?

நீ வாழும் போது
உன்னிடம் வாழ்க்கையாய்
வாழ்கிறேன்.
எனக்கேன் இந்த வாழ்க்கை?

குறிப்பில்லாக் கவிதை (random)

காலங்களின் கோலங்கள்

முத்து கருப்புசாமி

சரியான  மணவாளன்
கிடைக்காமல்  போனதால்  -
முதிர்  கன்னியானது ...
மலையடிவாரப்
படிக்கல்