அடிச் சுவடுகள் - வல்வை சுஜேன்

Photo by Jan Huber on Unsplash

அகரத்தின் மூலம் ஆணா பெண்ணா!
விடியாத விவாதங்களுக்குள்!
இன்னும் மனிதன்!
காத்தில் நடக்கிறது உலகம்!
விதி விட்ட வழியென்று !
வீழ்ந்து கிடக்கிறான் மூடன் !
வாழ்வுக்கு ஒரு வசந்தம்!
வாசலில் வருவதில்லை!
வாடகை வீட்டிலே!
தேனீக்கள் வாழ்வதில்லை!
உரம் உள்ள உன் நெஞ்சால்!
புறம் எரிப்பதை நிறுத்து!
ஊரோடு நீ இருந்தால்!
வேர்ரோடு வாழல்லாம் !
விழியால் நனைந்த இமைகள் !
யுரத்தில் மாண்டதுண்டா!
காய்த்த கனிகளை !
கொடை கொடுத்த மரம்!
ஏழையாய் போனதுண்டா!
எண்ணத்தின் அலைகளோ!
உள்ளத்தில் நூறு!
இருந்தாலும் இறந்தாலும்!
உள்ளம் என்றும் ஒன்றுதான்!
பயணம் முடிந்துவிடும்!
பாதைகள் முடிவதில்லை!
என் உறவே !
எங்கே நீ !
உன் சுவடுகளை தேடுகிறேன்.!
வல்வை சுஜேன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.