வாடகை கூடு! - வல்வை சுஜேன்

Photo by Julian Wirth on Unsplash

வாடகை கூடு தான்டா சாமி – அட!
வாழ்ந்துதான் பார்த்தேன் சின்னச்சாமி!
இதயம் துடித்ததடா சில நாள்!
இன்னும் உயிரோடு வாழ்கிறேன் அதனால்!
கருவறை கோயிலில் வைத்தவளோ!
காலன் அளைத்தே கண் துயின்றாள்!
கருணை நிழல் தந்தவனோ!
இனத்தீ அலையிலே தகனமுற்றான்!
இளப்பதெல்லாம் இளந்துவிட்டு!
இருக்குதையா இன்னும் உசிரு!
புத்தபகவானே உன் போதனை வீணாச்சே!
வெள்ளரச மரத்திலே வேதாளம் ஆடுதிங்கே!
தாய் மண்ணை ஏடாக்கி அகரம் எழுதியவன் நான்!
தாயக விடிவிற்கே தமிழ் பால் குடித்து வந்தேன்!
இனத் தீ சங்காரம் இன்னும்தான் ஓயவில்லை!
கனலான ஈழமே நதியாக நான் வாறேன்!
நஞ்சு மாலை கழுத்தணிந்து!
கந்தகத்தை வண்டி கட்டி!
வாடகை கூட்டை!
தாய் நாட்டுக்கே தந்துவிட்டேன்!
அண்ணனை போலொரு ஆண்டவன் இல்லையடா!
உரம் தந்து வரம் தந்து நிழல் தந்த சாமியவன்
வல்வை சுஜேன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.