ஆண்டவன் தேடும் ஆலயம்! - வல்வை சுஜேன்

Photo by Seyi Ariyo on Unsplash

ஆசை மன வாசலிலே!
ஆடும் ஊஞ்சல் நூலினிலே!
இழுக் கெலாம் இளையேற்றி!
இறை அடி தேடும் நெஞ்சே!
உன் வெண் மன கோயிலிலே!
அழுக்கேறி இருள் இருக்க!
நீ வடித்த கோபுர கூண்டுக்குள்!
இறை வாழ குடி புகுவேனோ!
பணம் வேண்டேன் பால் வேண்டேன்!
பஞ்சாமிர்த சுவை வேண்டேன்!
நிறம் மாறா பால் மனம் என்றால்!
நிதம் வாழ்வேன் நிழலாக உன்னிடத்தில்!
அடியும் முடியும் தேடு!
ஆள் மனசில் ஆசை வார்க்காதே!
பொய் சுமந்த தாழம் பூவானால்!
புறையோடி பூநாகமே குடி புகும்!
மனம் எனும் கோயிலிற்குள்!
மிதவாத முள் எதற்கு!
உன் வெறி கொண்ட வேள்வியில்!
தறி கொண்டோடுதே நிறம்மாறா குருதி!
நதியாகி நானித்து!
ஆலயங்கள் நீ வளர்த்து!
அதில் ஆராதனை ஒளி வளர்த்து!
தாளிட்ட கதவுக்குள் சிறையிட்டு!
சிதைக்கிறாய் சிலையிருத்தி என்னை!
சிரிக்கிறேன் நான் நீ வடித்த கோயிலில்!
அல்லா என்றும் யேசு என்றும்!
ஈசன் என்றும் புத்தன் என்றும்!
இன்னும் எத்தனையோ வடிவங்களில்!
உள்ளக் கோயிலை தூய்மையாக்கு!
இல்லார்க்கு ஈர்ந்து கொடு!
பூசைக்குகந்த புஸ்பங்களாய்!
ஆட் கொள்வேன் உமை ஆராதனை வேளை!
நான் தேடும் ஆலயம் வெண் இதயமே.!
வல்வை சுஜேன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.