காதல் சிற்ப்பங்கள் - வல்வை சுஜேன்

Photo by Pramod Tiwari on Unsplash

நிலவே நிலவே கொஞ்சம் நில்லு!
உன் காதலன் போல் !
என் ஆதவனும் !
அவனை கண்டால் சொல்லு !
கண்ணே கண்ணுக்கு எய்யுமா அம்பு!
கசிந்துருகும் இதையத்தை!
கவர்ந்தீர்க்கும் காந்தம் அது !
ஊடலும் கூடலும் காதலின் ஊத்து!
ஒளி முகத் தேர்வும்!
இருள் முக மறைவும்!
மாதாந்த காதல் வகுப்பு !
பந்தி விரித்தவள் இங்கிருக்கேன்!
பரிசம் போட்டவன் எங்கோ அறியேன்!
மாதங்களெல்லாம் சித்திரைக்குள்!
காண்டாவன கதிரில் !
கரைகின்ற நொடிக்குள்!
மகரந்த கொத்துக்களின் !
மத்தாப்புத் தூறலில் நனைந்தும்!
நிற்ப்பந்தக் கூர் முனையில் !
ஆகாத காதலென்று அலை மேவும் !
நேசத் துறவிகளால் !
இதையத்தை உளி அறுக்க!
உயிரற்ற சிலையாய் !
நிழலை தொடவும் முடியாமல்!
காலம் செதுக்கிய சிற்ப்பங்களோடு!
காதல் கோட்டையை அலங்கரிக்கிறேன். !
வல்வை சுஜேன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.