பலூன் - ப்ரியன்

Photo by Seyi Ariyo on Unsplash

**** !
பலூன் கேட்டு !
அழுத சிறுமி !
அப்படியே உறங்கிப் போனாள்! !
சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் !
அழுதபடி தூங்கியவளின் !
முகமெல்லாம் புன்னகை !
எத்தனை பலூன்கள் !
வந்ததோ அவள் கனவில்! !
- ப்ரியன்
ப்ரியன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.