அதிசயமான நதி நீ - ப்ரியன்

Photo by Sajad Nori on Unsplash

;!
கலந்துவிட்ட பின்னும்!
என்னுள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறாய்!
காட்டாற்றின் வெள்ளமாக!!
*!
ஒளியால் தொட்டுத் தழுவிச்செல்லும்!
வான் நிலவு!!
விழியால் தொட்டுச் சீண்டிச்செல்லும்!
மண்நிலவு நீ!!
*!
எந்த செடியில்!
மலர்ந்த பூ!
நீ!!
*!
உன்னால் கிழிக்கப்படுகின்றன!
என் காயங்கள்!
வாசிக்கப்படுகின்றன அவையே!
கவிதைகளாய்!!
*!
உன் கண் இடறி!
காதல் கடலில் விழுந்துவிட்ட!
குருடன் நான்!!
*!
ஒடிந்து கிடந்த!
புல்லாங்குழலெடுத்து!
மகுடி ஊதினேன்!!
நீயோ!
இசையாக வழிகிறாய்!!
!
- ப்ரியன்
ப்ரியன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.