இசையாக, அய்யனார் - ப்ரியன்

Photo by engin akyurt on Unsplash

இசையாக!
******!
ஒடிந்த வலியினையும்!
தீக்கோலிட்ட!
புண்ணினது ரணத்தையும்!
காற்றினூடே!
சொல்லிச் சொல்லி!
அழுகிறது!
புல்லாங்குழல்!
- ப்ரியன்.!
அய்யனார்!
*********!
சென்ற வருட வறட்சிக்கே!
ஊர் காலியானது தெரியாமல்!
இன்னும்,!
காவல் காத்துக்!
கொண்டிருக்கிறார்!
ஊர் எல்லையில் அய்யனார்!
- ப்ரியன்
ப்ரியன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.