காதல் பேரானந்தம் - ப்ரியன்

Photo by Sajad Nori on Unsplash

கூந்தல் காட்டில் !
அலைந்து திரிந்து; !
அந்த வகிடு !
ஒற்றைப் பாதையில் !
ஒற்றையாய் உலாத்தி இருந்து; !
உன் உச்சித் தொட்டு !
எட்டிப் பார்க்கையில் !
நெற்றிவெளியில் !
விழுந்து தெறித்து; !
கண் பள்ளத்தில் !
விழுந்து தொலைந்துப் போன !
அந்த கணம்! !
ஆகா!பேரானந்தம்!! !
- ப்ரியன்
ப்ரியன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.