அறுந்து விழும் வேகத்தோடு - ப்ரியன்

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash

நீளும் கரிய இரவில்!
கண்சிமிட்டி சிமிட்டிப் பேசுகிறாய்!!
இருளோடு பேசும்!
மின்மினிகள் போல்!!
- ப்ரியன்.!
உனது கிளைகளில்!
எப்போதும்!
இசைச் சொல்லித் திரியும்!
குயில் நான்!!
- ப்ரியன்.!
உன் அலங்கார அறையை!
முன் அனுமதியின்றி எட்டிப்பார்த்தேன்;!
ஒரு காதில் சூரியனையும்!
மறு காதில் சந்திரனையும்!
அணிந்து அழகுப் பார்த்திருந்தாய் நீ!!
- ப்ரியன்.!
காதல் அகராதியில்!
உன் பெயருக்கு நேராய்!
என் பெயர்!!
- ப்ரியன்.!
வலையோடு காத்திருக்கிறேன்!
விண்மீனான உனைப்!
பிடித்துவிடும் ஆசையோடு!!
- ப்ரியன்.!
* அறுந்து விழும் வேகத்தோடு *!
நன்கு சாற்றி தாளிடப்பட்ட!
கதவின் பின்னால்,!
துக்கமும்!
கவிதையும் இல்லா!
பின்னிரவு கழிகிறது!
அறுந்து விழும் வேகத்தோடு சுழலும்!
மின்விசிறியின் சப்தத்தினோடு!!
- ப்ரியன்
ப்ரியன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.