சலனம் - ப்ரியன்

Photo by FLY:D on Unsplash

மொட்டை மாடி!
கலனிலிருந்து தட்டிவிட்டேன்;!
சாக்கடையில் விழுந்து!
பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது!
இரவெல்லாம் நிலவு!
யாதுமொரு சலனமில்லாமல்!!
- ப்ரியன்
ப்ரியன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.