மனசுக்குள் வண்டு - வல்வை சுஜேன்

Photo by engin akyurt on Unsplash

ஆசை எனும் அனலுக்குள்!
ஆதி மனிதன் வீழ்ந்தான், என்று!
பாதி வழியில் ஒருவன் !
பகுத்தறி வாளனாய்!
பகல் விளக்கை தந்தான்!
இரவின் விளக்கெடுத்து!
இவனடி நான் தொடர்ந்தேன்!
இவனுக்குள் வாழும் !
அந்த மீதி மனிதன் !
மாம் பூவுக்குள்ளும்!
மண், உயிராய் நுழைந்து !
தேகம் காட்டாமல்!
தேன்கனி உண்டு!
தெவிட்டிக் கிடக்கிறான்!
வெய்யிலே இவனை நீ!
சுட்டுப் போட்டாலும்!
விருந்துண்ணும் விழிகளினால்!
மின்மினிக் கருவறைகள் கட்டி!
ஆசை எனும் அருவியிலே!
அந்தியிலே தினம் நனைந்து!
மனசுக்குள் வண்டோடு!
மாந்தரை ஏய்க்கிறான்இவன்.!
வல்வை சுஜேன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.