வேப்பம் பூக்கள் - ப்ரியன்

Photo by engin akyurt on Unsplash

தென்றலுக்குக் கூட !
ஏராளமான பூக்களை !
அள்ளி உதிர்க்கிறது !
அவ்வேப்பமரம்! !
!
என்றாலும், !
சிலப்பூக்களையாவது !
காய்க்கவும் பழுக்கவும் !
செய்கிறது அதுவே! !
- ப்ரியன்
ப்ரியன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.