ஏமாற்றம் - கலியுகன்

Photo by engin akyurt on Unsplash

எமக்கொன்றும் புதிதல்ல!
உறவுகள் கூட [தேச]!
துரொகிகளாய் மாறும் போது!
பேச்சு வார்த்தை!
உதவி வழங்கும் நாடுகள்!
நேர்வேயின் அனுசரனை!
கண்காணப்புக் குழு !
சர்வகட்சி மாநாடுகள்!
எம்மைப் பொறுத்தவரை!
எல்லாம் ஏமாற்றுத் தான்!
தனியரசு அமைப்தைத் தவிர!
-கலியுகன்
கலியுகன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.