விரிந்துசெல்லும் என் கனவு - கலியுகன்

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash

வெட்டைவெளியாய்!
விரிந்து செல்கிறது என்கனவு!
எம் விடியலுக்கான அத்தியாயங்களைத்தேடி!
பரந்த வெளியெங்கும் சிதறிக்கிடக்கிறது!
குருதிதோய்ந்த மனித உடலங்கள்!
மனைகளும் மாடங்களும் கூட!
இடிந்தும் நொருங்கியுமாய்க்கிடக்கிறது!
என் கனவு நீழ்கிறது!
யார்யாரோ வந்துபார்த்து ஏதேதோ!
கதைத்துவிட்டுச் செல்கிறார்கள்!
எம்மைப்பற்றிய எதுவித பிரதிபலிப்புக்களுமில்லை!
சிதைந்துபோய்க் கிடக்கிறது என்தேசம்!
காகங்களும் பருந்துகளும் சிதறிய உடலங்களில்!
தமக்காய் இரைதேடிச் செல்கிறது!
என் கனவு மீண்டும் விரிகிறது!
எம் விடியலுக்காய் புதிய அத்தியாயங்களைத்தேடி!
-கலியுகன்
கலியுகன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.