மரணத்தின் வாயிலில் - கலியுகன்

Photo by Tengyart on Unsplash

கந்தகத் துகள்களின் மணம்!
இன்னமும் மணக்கிறது!
என் சேதசத்தில்!!
அந்த நாட்களின் ரணங்கள்!
இன்னமும் இருக்கிறது!
உறவுகளைத் தொலைத்துவிட்டு!
மரணத்தின் வாயிலில்…!
எம் வாழ்தலின் முடிவுக்கான!
நிமிடங்களை எண்ணிய !
கணப்பொழுதுகள்!
முள்ளாய்த் தைக்கிறது!
குருதிகளும் தசைகளும் !
குவிந்த தெருக்களில்!
ஜடங்களாய் அலைந்த!
பொழுதுகள் கனக்கிறது!
வெற்றிவிழாக் காணும்!
என் தேசமே…!
நீ எப்போ என் !
சிறைக் கம்பிகளுக்கு!
விடுதலையளிக்கப் போகிறாய்
கலியுகன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.