கடவுள் - கலியுகன்

Photo by FLY:D on Unsplash

கடவுள்கள் மீதான நம்பிக்கைகள்!
அற்றுப் போய்விடுகின்ற வேளைகளில்!
எம்மை மீறிய ஓர் சக்தி!
தன்னை கடவுள் என!
அடையாளப்படுத்திவிட்டுச் செல்கிறது!
அது இயற்கையின் உருவாய்!
சுனாமியாகவோ!
சூறாவளியாகவோ!
வெள்ளப்பெருக்காகவோ!
இருந்துவிடுகிறது!
சிலவேளைகளில் அது!
ஒளிப்படங்களாய்!
காணொலிகளாய்!
ஏன் சணல் 4 ஆகக் கூட தன்னை!
கடவுள் என…!
அடையாளப்படுத்திவிட்டுச் செல்கிறது!
அப்போது கடவுள்கள் மீதான நம்பிக்கை!
மீண்டும் மெல்ல துளிர்விட ஆரம்பிக்கிறது
கலியுகன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.