சமாதானம் - கலியுகன்

Photo by engin akyurt on Unsplash

நாளை நிச்சயமாய்!
மலர்ந்துவிடும் ஓர் விடியல்!
குவிந்துகிடக்கும் பிணங்களின்!
வாடைக்கு மத்தியில்!
சமாதானத்தின் யாசிப்பிற்கோ!
யாரும் இருக்கமாட்டார்கள்!
பிணந்தின்னி கழுகுகளும்!
காகங்களும் தான் !
மிஞசிப்போயிருக்கும்!
கொன்றவர்கள் வென்றவர்கள்!
தெருவில் கூவி ஆர்ப்பரிக்கமாட்டார்கள்!
மரணங்கள் மனங்களை!
சலிப்புறச் செய்திருக்கும் - அதனால்!
அவர்கள் புனிதப்படுத்தப்படக்கூடும்!
துப்பாக்கிகளோ துருப்பிடித்துப்போகும்!
பீரங்கி குழாய்களுக்குள்!
குருவிகள் குதூகலிக்கும்!
சமாதானத்தின் தேடலில்!
புதுயுகம் மலர்ந்ததாய்!
எங்கும் அமைதி புரழும்!
அவர்கள் ஆழ்வதற்கு!
ஆழப்படுபவராய் எவரும்!
இருக்கப்போவதில்லை!
நாளை மலரும் !
ஓர் விடியல் எமக்காய்!
பிணங்களின் வாடைக்கு நடுவே!
-கலியுகன்
கலியுகன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.