மே தினம் - சத்தி சக்திதாசன்

Photo by engin akyurt on Unsplash

மே ஒன்று!
உலகெங்கும் முழக்கம் - ஆம்!
உழைப்பாளர் தினம்!
உள்ளத்தில் ஏனோ இலேசாக!
உரசுகின்ர உண்மைகளின்!
உறுத்தல் ஒசையற்று மெளனமாய்!
உண்மைத் தொழிலாளியைப் போல்...!
மேதினியின் ஓட்டம் ஏனோ!
மேதினத்தின் ஓட்டத்திலிருந்து!
மெதுவாக மாற்றம்!
கால்களில் விலங்கோடு!
கப்பலில் ஏற்றப்பட்டு !
கடல்கடந்து!
கடத்தி விடப்பட்ட குற்றவாளிகளால்!
கட்டப்பட்டதாம் அவுஸ்திரேலியா.....!
கேட்டிருக்கிறோம் சரித்திரத்தில் - ஆனால்!
கேட்கவில்லை ஆதிமனிதன் குரல்!
அவனியில் மேதினத்தில் !
இந்தியத் தோட்டத்தொழிலாளர்களினால்!
இலங்கையின் பொருளாதாரம் கட்டப்பட்டதாம்!
இழந்தபோது வாக்குரிமையை அத்தொழிலாளன்!
இயலாமை ஒன்றே கொண்டிருந்தான்!
இன்று ஏனோ !
!
-சக்தி சக்திதாசன்
சத்தி சக்திதாசன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.