தினம் ஒரு கவிதை

Photo by Sajad Nori on Unsplash

பயனில்லை

இது என் கவிதையில்லை-!
இதனுள் என்னை அடையாளம் காணவேண்டி!
படிப்பதில் பயனில்லை-!
வாய் எது!
பேசுமுகமெது!
என்றறியா!
இருதலை மிருகம் போலவே!
இதுவும்-!
எனக்குத் தெரியாது!
எனவே நான் உள்ளேன்-!
எனக்குத் தெரிந்திருந்தால்!
நான்இங்கில்லை,!
இப்போது உங்களுடன்-!
ஆக!
நான் சொல்லுவது!
நீங்கள் கொடுத்ததுவே!
யாரோ சொன்னது போல!
(ஏன் ஒரு பெண்ணிடம்?!
ஏவாள் இல்லையேல்!
இரண்டாவது இல்லை என்பதாலா?!
ஏன் முதலும் கூடத்தானில்லை-!
நான் உண்டென்று சொல்ல!
நீ அவசியம் தானே!
ஆக!
நான் சொல்லுவது!
நீங்கள் கொடுத்ததுவே!
இதில் ஏதாவது!
நீங்கள் தராதது இருக்கிறதா-!
அப்பாவாகவோ, அம்மாவாகவோ!
நண்பனாகவோ, ஆசிரியராகவோ,!
எதுவாகவோ-!
எனக்குத் தெரியாது!
எனவே நான் சொல்லமுடியாது..!
ஆக!
இதைப் படிக்கவேண்டாம்!
இது என் கவிதை அல்ல-!
- A. தியாகராஜன்.!
-------------------------------!
A.Thiagarajan!
A-504 Dosti Aster!
Wadala East!
Mumbai 400 037
A. தியாகராஜன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.