சித்திரமே சிதைத்தாயோ ? - சத்தி சக்திதாசன்

Photo by Ramona Kudure on Unsplash

சக்தி சக்திதாசன் !
நினைவுகளைக் கிளறிப் !
பார்க்கின்றேன் !
நெருடல்கள் கொஞ்சம் !
நெருஞ்சி முற்களைப் போலே !
கனவுகளைக் களைந்து !
பார்க்கின்றேன் !
கலங்கல்கள் சில !
குழம்பிய குட்டை போலே !
புனைவுகளில் புதையுண்டு !
பார்க்கின்றேன் !
வடிப்பவை எல்லாம் !
வாடிப்போன மலர்களாய் !
முனைவுகளைச் சிந்தித்துப் !
பார்க்கின்றேன் !
முடியாதவைகள் எதையுமே !
முடித்ததாய் இல்லை !
நனவுகளில் நீந்தும்போது !
பார்க்கின்றேன் !
நினைவுகளால் விளைந்த !
கனவுகளைச் சிதைத்த !
சித்திரமே நீதானென்று
சத்தி சக்திதாசன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.