மாற்றங்கள் தேடி - ஸ்ரெபினி

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash

இறந்து விடுவோம்!
என்று தெரிந்தும்!
மண்ணைத் தொடுகின்றன!
மழைத் துளிகள்!
மரணம் வரும்வரை!
விளக்கை!
சுற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றன!
விட்டில் புச்சிகள்!
சில நிகழ்வுகள்!
இப்படித்தான்!
இருக்க வேண்டும்போல!
மாற்றங்கள் நிகழ!
வாய்ப்பில்லாத வாழ்க்கையில்!
இறந்துவிடும்!
என்று தெரிந்தும்!
சில ஆசைகள்!
தோன்றி சில!
நொடிகளிலேயே!
இறந்துவிடுகின்றன!
ஒரே மாதிரியாக!
ஓடிக்கொண்டிருக்கும்!
அருவிபோலில்லாது!
தென்றலாக புயலாக!
துறலாக வெள்ளமாக!
மாற்றங்களை!
தேடிக்கொண்டிருக்கிறது!
வாழ்க்கை!
இழப்பதற்கு!
இனி ஏதுமில்லை!
எனும் நிலை!
வரும்போது மட்டுமே!
மாற்றங்கள் வரும்போலும்!
கேள்விகள் மட்டுமே!
தேங்கிவிட்ட வாழ்க்கையில்!
இப்போது தேடல்களும்!
- ஸ்ரெபனி
ஸ்ரெபினி

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.