ஏவாள்கள் - ஸ்ரெபினி

Photo by Tengyart on Unsplash

சொல்லிவிடலாம்தான்!
சொல்தலுக்கு முன்னும் பின்பும்!
காட்சிகள் மாறிவிடலாம்!
!
முரண்பாடுகளின் உச்சம் நீ!
ஏன்றாலும்!
முரண்பாடுகள் எனக்குப் பிடிக்கும்!
என்பதால்!
உன்னையும் பிடிக்கிறது!
!
ஆனந்தமாய் பருகக்கூடிய நீர்தான்!
ஏன்றாலும்!
கொஞ்சம் விசம் இருக்கலாம்!
இருந்தாலென்ன!
ஏத்தனையோ சாம்ராஜ்யங்கள்!
சரிந்திருக்கின்றன!
சில இதழ்களின் விரிதல்களில்!
!
ஏவாழ்களின் வழித்தடங்களில்!
இதுவரை மாற்றமில்லை!
ஏவாழ் அழகானவள்!
என்பதை விட வேறென்ன!
!
ஆழகிய விழிகளில்!
ஆயிரம் பட்டாம் புச்சிகள்!
யாக்கிரதை!
அவை கூரிய அம்புகளுடன்!
வரலாம்!
!
போருக்குத் தயார்!
எனில்!
ஆதாமின் பலத்துக்கு!
முன்னால்!
ஏவாழ்கள் எம்மாத்திரம்!
- ஸ்ரெபினி
ஸ்ரெபினி

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.