பார்வை - ஸ்ரெபினி

Photo by Jan Huber on Unsplash

யார் யாரோ!
உன்!
பெயர் சொல்லி!
அழைக்கிறார்கள்!
பம்பரம் போல!
சுழன்றபடி!
நீ!
இயல்பாக சிரித்து!
இயல்பாக பேசி!
வழமைபோல!
யாருடனும் பேசாது!
தனிமையில்!
கழிகின்றன எனது!
பொழுதுகள்!
உன் உதட்டின்!
அசைவில்!
பேசும் வார்த்தைகளை!
வாசித்து விடுகின்றன!
எனது கண்களென்று!
பாவம் உனக்கு!
தெரிய வாய்ப்பில்லை!
அவசரங்கள்!
சங்கடங்கள்!
சமாழிப்புக்கள் என்று!
நகர்கின்றன!
நிமிடங்கள்!
ஆனாலும் நான்!
காத்திருக்கிறேன்!
நீ பார்க்கப்போகும்!
ஒரே ஒரு!
பார்வைக்காக!
-ஸ்ரெபனி
ஸ்ரெபினி

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.