காதல் சுட்டுக் கொண்ட போது - கனகரமேஸ்

Photo by Tengyart on Unsplash

வெள்ளை இதய !
உறைக்குள் ஒட்டி !
கொண்டன உன் !
நினைவு துகள்கள் !
ஒரு சிகரட் டைப் போல் !
உன் வார்த்தைகளுக்கு !
தவமிருந்த வேளையில் !
பார்வையால் எரித்தாய் !
அத்தனை நினைவுகளும் !
உதிர்ந்து சாம்பலாய் !
போனாலும் !
என் காதல் மட்டும் !
இன்று குப்பை தொட்டியில் !
வீசி எறியப்பட்ட !
ஒரு சிகரட் பட்டாய்
கனகரமேஸ்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.