கவிதைத் தீவு - றஞ்சினி

Photo by Ramona Kudure on Unsplash

ஆகாயமாக!
விரிந்து கிடக்கும் !
கடலின்னலை தாலாட்ட!
தென்னை மரக்கீற்றடியில்!
பஞ்சுமணல் தரையில்!
பறவைகள் துயிலெளுப்ப!
ஒருபொழுதேனும்!
கண்விழிக்கவேண்டும் .... ....!
எமை இணைத்த விடுதலை!
உலகெங்குமாய் விரிய!
இயற்கையைத் தின்று!
சூரியன் சுட்டெரிக்கும்வரை!
அங்கேயே கிடப்போம் !
பலகதைகள் பேசி!
உன்னை நான் கவிதையாக்க!
என்னை நீ ஓவியமாக்கு!
எம் கனவுகளை நிஜமாக்கும்!
அந்த அழகிய தீவு .!
-- றஞ்சினி
றஞ்சினி

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.