தமிழ் படிப்போம் - வேதா. இலங்காதிலகம்

Photo by FLY:D on Unsplash

வாருங்கள்! வாருங்கள்!!
வண்ணத் தமிழ் படிப்போம்.!
வசீகரத் தமிழ் படிப்போம்.!
வளமான தமிழ் படிப்போம்.!
ஆரியத்தின் மூலமொழி!
திராவிடத்தின் தாய் மொழி.!
உலக முதன் மொழியென்று!
மொழிந்தார் பாவாணர்.!
ஓளவை மொழி பயில்வோம்.!
வள்ளுவர் மொழி படிப்போம்.!
கள்ளமற்ற நல்வழியால்!
வெள்ளை மனமாய் வாழ்வோம்.!
வளர்ப்பது தமிழெனும் எண்ணத்தால்!
வளமான தமிழ் பாய்ச்சுவோம்.!
வாக்குத் திறமை கூட்டி!
வசீகரத் தமிழாய்க் கொட்டுவோம்.!
வேதா. இலங்காதிலகம்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.