நாற்காலிச் சண்டை - மன்னார் அமுதன்

Photo by Shyam on Unsplash

ஆண்டாண்டாய்!
ஒலித்து ஓயும்!
இசையில் தொடர்கிறது...!
ஆணவக் கூட்டணிகளின் !
அதிகாரத்தைப் !
புதுப்பித்துக் கொள்ளும்!
ஆசன விளையாட்டு!
அடிக்கடி ஆடப்படுவதால்!
ஆண்டியாகிப் போனது !
ஆண்டுப் பொருளாதாரம்!
அமர்ந்தவர் வெல்ல!
தோற்றவர் கொல்ல!
சமநிலை மாறிக்!
கதிரைகள் சாய!
பூனை பங்கிட்ட !
அப்ப மாகிறது!
அதிகாரப் பரவலாக்கம்!
நாற்காலிச் சண்டையில்!
விடுவிக்கப்பட்ட !
வறுமையின் குரல் மட்டும் !
தெருவெங்கும்!
ஒலித்து ஓயும்!
இசையாய்த் தொடர்கிறது!
மன்னார் அமுதன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.