படிக்கத் தொடங்கும்முன் - நீதீ

Photo by Jorge Zapata on Unsplash

கவி ஆக்கம்: நீ “தீ”!
!
விழிகள்!
பெருமூச்சுடன்!
புத்தகத்தை தேடுகிறது!
பேசத்தொடங்குகிறேன்!
புத்தகத்திற்கும்!
எனக்குமான தொடர்பு!
இரவுகளில் தான் அதிகம்!
புரியாமல் தான் வாசிப்பேன்!
வாயில்லா புத்தகம்!
எதுவும் பேசுவதில்லை!
என்னை பேசவிட்டு!
வேடிக்கை பார்க்கும்!
படிக்கும் ஆர்வம்!
தினமும் அதிகரிக்கிறது!
பக்கத்திற்கு பக்கம் - உன்!
கட்டுப்பாடுகள் உடைகிறது!
பக்கங்களை புரட்டும்போதெல்லாம்!
என்னையே புரட்டிவிடுகிறது!
ஆனால்!
இன்னமும் என்னால்!
முழுமையாக படிக்கமுடியவில்லை!
ஒரு கட்டத்தில்!
வாசிப்பு தடைபடுகிறது!
உதிர்ந்து போன!
உறக்கங்களுடன்!
கசங்கிய பக்கங்களாய்!
என் மார்பில்!
தலைவைத்து படுத்துறங்கும்!
புத்தகத்தின்!
புரிதலின் புன்னகையை!
அதிகாலையில் உணர்கிறேன்!
கவி ஆக்கம்: நீ “தீ”!
006598870725
நீதீ

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.