அழுக்குக் குறிப்புகள்! - மன்னார் அமுதன்

Photo by Waldemar Brandt on Unsplash

கிழிசல் உடைகள்!
வெட்டாத நகங்கள்!
மூக்கு முடிகளென!
எங்கும் அழுக்கு!
பெருவிருட்சத்தின் !
விழுதுகளாய்!
தொங்கிக் கிடக்கிறது !
சடையும் தாடியும்!
வெட்டப்பட்ட விரல்கள்!
சீழ் வடியும் புண்களென!
நெளிந்து கிடக்கிறது!
அவன் அன்றாடம்!
குடலைக் குமட்டும்!
அழுக்குகளின் !
திரட்சியாய் அவன்..!
விலகிக் !
கடந்து செல்கையில்!
அழுக்காகி விடுகிறது மனசு!
காவிப்பல் தெரிய !
நட்பாய் சிரிக்கையில் !
அழகாகிவிடுகிறான் அவன்...!
மன்னார் அமுதன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.