என் பாவம் கடவுளுக்கு - ரசிகவ் ஞானியார்

Photo by engin akyurt on Unsplash

ப்!
பிடித்திருக்கிறது!
----------------------------------!
நான் பாவப்பட்டவனா?!
புனிதப்பட்டவனா?!
புனிதங்களின் பாவத்தோற்றம்!
உன்!
உணர்வுப்பிழையே!
உனக்குப் பாவம்!
எனக்குப் புனிதம்!
பாவத்தின் சம்பளம்!
என்ன வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும்!
ஒவ்வொரு குளியலும்!
என்னை புனிதமாக்கிவிடும்!
மெல்ல ஊடுருவும்!
பேய்களோடும் சிலநேரம்!
போராடவேண்டியதிருக்கின்றது!
என்னை பாவம் செய்யவிடாமல்!
பாவம் செய்துவிடாதே!
என் பாவம் கடவுளுக்குப்!
பிடித்திருக்கிறது!
!
- ரசிகவ் ஞானியார்
ரசிகவ் ஞானியார்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.