வா மணப்போம் விதவை - மன்னார் அமுதன்

Photo by the blowup on Unsplash

வேண்டு மெமக்கும் !
விடுதலை யென்று !
தீண்டும் வெயிலில் !
பட்டினி கிடந்துபின்!
ஆகாது அதுவென்று !
அறியும் ஒருநாளில்!
தீட்டினோம் கூராயுதம்!
ஆயினும் பெரிதாய் !
ஆக்கிய தொன்றில்லை !
பேயினுக் கெதிராய்ப் !
போர்க்கொடி தூக்கியெம்!
பூவையும் பொட்டையும் !
இழந்தோம் - நம்வீட்டு!
பூவைக்கு பூவைப்பார் யார்!
புண்ணதுவே புண்ணாக !
இருக்கட்டும் நெஞ்சத்தில்!
மண்ணுக்காய் இல்லாமல் !
மாண்டவென் தோழர்க்காய்!
வென்றே தரவேண்டும் !
விரைவாக சந்ததியை!
வா மணப்போம் விதவை!
இறுதித் தருவாயில் !
உயிர்நீத்த உடற்கெல்லாம்!
சிறுதீ மூட்ட ஆளில்லை !
குற்றுயிராய்க் !
கிடந்த உடலேறிச் !
சுகம்கண்ட காடையரின்!
பண்பாட்டைப் பார்த்தே பழகு!
ஆண்டாண்டு காலமாய் !
ஆண்ட பூமியினை!
பூண்டோடு அழித்துப் !
புன்னகையைச் சீரழித்தீர்!
மாண்டோ போனோம் !
மறவர்நாம் - வடலிகள்!
மீண்டும் வானுயரும்!
மன்னார் அமுதன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.