பிறந்த நாட்பரிசு.. ஒரு நிறுவல் - ஜே.ஜுனைட், இலங்கை

Photo by engin akyurt on Unsplash

01.!
பிறந்த நாட்பரிசு !
--------------------- !
நான் அல்லாத!
எனக்காகவும்!
நீ அல்லாத!
உனக்காகவும்!
இது… !
இன்று!
பூவின்!
பிறந்த நாள் -!
அதனால் தான்!
எங்கும்!
வாசம் !!
உன்!
சோகங்களெல்லாம்!
மறைய வேண்டும்.!
ஆனந்தம் உன்!
சொந்தமாக வேண்டும்.!
உனது!
ஆசைகள்!
நிறைவேற வேண்டும்!
நிறைவாக!
நீ!
வாழ வேண்டும்.!
இன்று!
பூவின்!
பிறந்த நாள் -!
எங்கும் வாசம்!!
நீ நடந்து போகும்!
சாலை எங்கும்!
பூஞ்சோலை!
உருவாகும்.!
நீ –!
வாசம் வீசும் மாலை!
பாசம் காட்டும் பாவை!
வண்ண வண்ண!
வன்னங்களில்!
ஓர் ஓவியம்!
உனக்காய் !!
!
உன்!
கருணைக் கடலில்!
மூழ்கினேன் -!
என்னை நான்!
கண்டு பிடித்தேன்.!
இறுதி வரைக்கும்!
அழியாத அன்பு –!
இது உனக்கான!
எனது பரிசு. !
!
02.!
ஒரு நிறுவல் !
--------------------!
புனிதஸ்தளத்தில்!
நீ நிற்கின்றாயென்றால்!
நிச்சயமாக நீயொரு!
பரிசுத்தவானே!
ஆனால் யாரோ உன்னை!
பாவியாக்கும் பொழுது!
நீ எவ்வாறு!
பரிசுத்தவானாவாய்..?!
ஆகவே!
நீ நிற்குமிடம்!
புனிதஸ்தளமே அல்ல
ஜே.ஜுனைட், இலங்கை

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.