பூனையும்நாயும்... குட்டி மானின் - தீபச்செல்வன்

Photo by FLY:D on Unsplash

பூனையும்நாயும்... குட்டி மானின்...!
--------------------------------------------------!
1.பூனையும்நாயும் நிரம்பியவீடு!
என் சப்பாட்டிற்குஅருகில்!
என்பூனை காவலிருக்கிறது!
சாப்பாட்டின் மிகுந்தவாசனையில்!
உடைகள் வேகமாக கழறுகின்றன.!
வீட்டிற்கு வெளியே இப்பொழுதெல்லாம்!
மனிதர்களை சந்திக்கமுடிவதில்லை!
நடமாடித்திரிபவர்களிடம்!
உண்மை முகங்கள்!
மருங்கியிருக்கின்றன!
வீடு வரும்பொழுதெல்லாம்!
அந்த மனிதர்களின்!
பொய்முகங்கள் பின்தொடர்ந்து!
துன்புறுத்துகின்றன.!
பூனை கால்களை உரசும் பொழுதெல்லாம்!
எல்லா வலிகளும் அகலுகின்றன!
நிம்மதியை கெடுக்கிற!
ஒலிகளின் மத்தியில்!
பூனையின் குரல்!
சங்கீதமாய் ஒலிபரப்பாகிறது.!
எங்கள் வீட்டில்!
பூனைக்கும் நாய்க்கும் கூட!
நல்லநெருக்கம் இருக்கிறது!
அவைகளின் தோற்றம் விகாரப்பட்டு!
நெருக்கத்தின் வடிவமாய்!
சேர்ந்து விளையாடிக்கொண்டிருந்தன.!
பூனையும் நாயும்!
எப்பொழுதும் ஞாபகமாயிருக்கின்றன.!
வீட்டில் நெருக்கமும் ஆறுதலும் பரவுகிறது!
அமைதியும் ஒழுங்கும் நிலவுகிறது!
பூனையும் நாயும் கூடிய எனதுவீடு!
எப்பொழுதும்!
எல்லாவற்றுக்குமாக காத்திருக்கிறது.!
!
2.குட்டி மானின் புள்ளிகள்.!
!
அந்த குட்டிமானை யாரோ!
துரத்திக்கொண்டிருக்கிறான்!
துரத்திக்கொண்டு வருபவன்!
இராமனாக இருக்கலாம்!
இரவணனாக இருக்கலாம்!
மான்மீது!
சீதையும் ஆசைப்பட்டிருக்கலாம்!
சூர்ப்பனையும் ஆசைப்பட்டிருக்கலாம்.!
குட்டிமானின் கண்களிள்!
தவிப்பு பெரியளவில்!
ஊறி சிந்திக்கொண்டிருந்தது.!
அந்த மான் மாரீசனாக இருக்கலாம்!
சூர்ப்பனையாக இருக்கலாம்!
சீதையாக இருக்கலாம்.!
இப்பொழுது மானாகவே தெரிகிறது!
மானின் காலடியில்!
பொறிகள் இருக்கலாம்!
கால்சுவடுகளில் பொறிகள் முளைத்திருக்கலாம்.!
மானே பொறியாக இருக்கலாம்.!
கால்கள் இடருப்பட!
கால்களை விரித்து ஒதுக்கி!
மான் வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது!
மானகா மாறியவர்களும்!
மானிற்கு ஆசைப்பட்டவர்களும்!
அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.!
காடுகள் நீண்டு பரந்திருக்கின்றன.!
இப்பொழுது!
மானைப்போலவே!
எல்லோருடைய கண்களிலும்!
தவிப்பு பெரியளவில் சிந்துகிறது.!
- தீபச்செல்வன்
தீபச்செல்வன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.