அழுகை அவதாரம் - கோட்டை “பிரபு

Photo by Tengyart on Unsplash

அனுதாப அரங்கேற்றங்களாய்!
உணர்ச்சிக் குவியல்களாய்!
ஆற்றாமையின் ஆற்றுமொழியாய்!
இழப்பின் புன்னகையாய்!
ஏமாற்றத்தின் முடிவாய்!
உடலின் இறுதி உறவாய்!
சிசுவின் தேவை வெளிப்பாடாய்!
மகளிரின் மந்திரக்கணையாய்!
மகிழ்வின் எல்லையாய்!
நடிப்பின் அளவுகோலாய்!
உயிர்களின் உடைமையாய்!
பிரிவின் முகவரியாய்!
தேடலின் விரக்தியாய்!
ஊடலின் தொடக்கமாய்!
கூடலின் முடிவாய். என!
என் அவதாரங்கள் தொடரவே செய்கிறது!!
கவிதை: கோட்டை பிரபு
கோட்டை “பிரபு

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.