உறவுகள் - புவனா பாலா

Photo by Ryan Stone on Unsplash

நம்மிடமிருந்து
பெற்றதனைத்தும் மறந்துவிட்டு!

நாம் அவர்கள் அன்பில்
அசரும் நேரம்...

தங்கள் நாக்கு உலர...
வார்த்தைகளை உதிரவிட்டு!

நம்மை அலறவைக்கும்
உதற முடியாத உடன்படிக்கை!
புவனா பாலா

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.