கர்த்தாவே! என் வாய்க்குக் காவல் வையும்! - மன்னார் அமுதன்

Photo by Pramod Tiwari on Unsplash

கர்த்தாவே,!
என் வாய்க்குக்!
காவல் வையும்!
என் !
உதடுகளின் வாசலைக் !
காத்துக்கொள்ளும்.!
அவனும் நானும்!
ஆணாகவே இருந்தோம்!
இருந்தும் !
அவன் மேன்மையானவனானான்!
திருடனென்றாலும்!
உமக்கு!
வலப்பக்கம் வீற்றிருக்கும்!
திருடனாய் !
அவன் மேன்மையானவனானான்!
கடைச்சரக்கா இலக்கியமென !
காணுமிடமெலாம் !
பேசித் திளைப்பதில்!
அவன் மேன்மையானவனானான்!
எனது வாயை !
மிதித்தபடி!
அவன் பேசிய!
சுதந்திரமும் பிறப்புரிமையும்!
கேட்டவர்கள் கூட!
சொன்னார்கள் !
அவன் மேன்மையானவனென!
கலாச்சார உடையில்!
வெள்ளையும் கறுப்புமான!
மேன்மையானவனே!
தயக்கம் வேண்டாம்!
சேலையும் கலாச்சார உடைதான்!
ஒருமுறை அணிந்துபார்!
அழகாய்த்தானிருக்கும்!
கர்த்தாவே, !
என் வாய்க்குக் !
காவல் வையும்!
என் !
உதடுகளின் வாசலைக் !
காத்துக்கொள்ளும்.!
மன்னார் அமுதன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.