மொழி வாழ்த்து - சின்னபாரதி

Photo by Patrick Perkins on Unsplash

மொழி வாழ்த்து !
கவி ஆக்கம்: சின்னபாரதி !
!
தாயின் தனிமொழி வாழி !
தாழ்ந்தவர் உயர்ந்திட வாழி !
இல்லறம் போற்றி வாழி !
இவ்வுலகம் போற்றி வாழி !
குழவியிதழ் தேனாய் வாழி !
கொண்டவர் உயர வாழி !
நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்து வாழி !
நிகரில்லா நிலையாய் வாழி !
கற்றவர் போற்ற வாழி !
கயவர் தம்மை மாற்ற வாழி !
எண்ணாலும் எமுத்தாலும் வாழி !
சொல்லாலும் செயாலாலும் வாழி !
கவிதையும் கதையுமாய் வாழி !
காவியமும் காப்பியமுமாய் வாழி !
செம்மொழியிலும் சிறப்பாய் வாழி !
எச் செவிக்கும் தேனாய் வாழி !
இதயமதை இல்லமாக்கி வாழி !
இன்முகங்காட்டி பேச்சு மொழியாய் வாழி !
கரும்பலகை தாண்டி வாழி !
கனினியுகம் தாண்டி வாழி !
கலப்பு களைந்து வாழி !
கன்னித் தமிழாய் வாழி !
கவி ஆக்கம்: சின்னபாரதி !
006591029762
சின்னபாரதி

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.