முடிவுரை - சின்னபாரதி

Photo by Gary Yost on Unsplash

கவி ஆக்கம்: சின்னபாரதி!
உலக பசிக்கும்!
உலகப் போருக்கும.;!
ஏகாதி பத்தியத்திற்கும்!
எல்லை கோட்டுக்கும்.!
தீவிரவாதத்திற்கும்!
தீண்டாமைக்கும.;!
மதத்திற்கும்!
மதம் கொண்ட சாதிக்கும்.!
இல்லாமைக்கும்!
கல்லாமைக்கும்.!
தனியுடமைக்கும் - மரண!
தண்டனைக்கும்!
!
உலகப் பெரியோரின் பேனாக்களே! எமுத்தாணிகளே!!
ஓன்று கூடுங்கள்.!
முன்னின்று!
முடிவுரை எழுதுங்கள்.!
!
கவி ஆக்கம்: சின்னபாரதி
சின்னபாரதி

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.