எதிர்காலமே - சின்னபாரதி

Photo by Sajad Nori on Unsplash

எழுத்து: சின்னபாரதி!
முகவரி தேடி!
முகத்தை தொலைக்கிறோம்!
உயிரை காக்க!
உயிரை பணயம் வைக்கிறோம்.!
தமிழ் வாழுமென்றே!!
சாகிறோம்!
உடைமையென்று ஒன்றுமில்லை!
உடுத்திய உடை தவிர!
உயிரென்று ஒன்றுமில்லை!
உன்னைத் தவிர!
விதையிட்ட நிலத்திலெல்லாம்!
விதைகளாய் புதைகிறோம்!
நாளை...!
உழும்போது எழும்பும்!
எலும்புகளாயிருப்போம்.!
விதை விருட்சயமாய்!
வளர உரமாயிருப்போம்.!
எழுத்து: சின்னபாரதி
சின்னபாரதி

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.