பயணம் - s.உமா

Photo by Tengyart on Unsplash

சந்தோஷங்கள்!
சிறுகைதட்டல்கள்!
இவை !
தாமத படுத்தும் !
வேகத்தடைகள்..!
பாரங்களாகும்!
பாராட்டுகள்..!
வெற்றிகளோ!
பயணம் தடுக்கும்!
பெரும் பள்ளங்கள்..!
முயற்சியின் வேகத்தில்!
சிகரங்கள் கடக்கும்!
பயணத்தில்!
தோல்விகளே!
என்னை!
துரிதபடுத்தும்..!
காயங்களே!
என்னை!
கட்டாயப்படுத்தும்!
காரியமாற்ற..!
கண்ணீரே!
தண்ணீராகும்!
துவண்ட நெஞ்சம்!
தளிர்விட..!
தன்னம்பிக்கை!
துணைவர!
இமயங்கள் தாண்டியும்!
பயணிக்கும்!
என் மனம்... !
-- s.உமா
s.உமா

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.