கனவும் நனவும் - செண்பக ஜெகதீசன்

Photo by Jr Korpa on Unsplash

வானம் பொத்துக்கிட்டு !
ஊத்துது.. !
வரப்பும் தண்ணியில !
மூழ்குது.. !
வயலும் குளமாத் !
தெரியுது.. !
தெருவுல தண்ணியும் !
ஓடுது.. !
தேரிக் காட்டிலும் !
தேங்குது- !
தெரிந்தது இப்படி !
கனவிலே, !
வறண்டு கிடக்குது !
வெளியிலே, !
வாங்க வேண்டும் !
தண்ணீரே…!!
செண்பக ஜெகதீசன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.