தேடுவது - செண்பக ஜெகதீசன்

Photo by Jr Korpa on Unsplash

வாலிபம் என்பது !
வணங்காமுடி, !
அது !
வானைப் பார்க்கிறது.. !
வயோதிகம் !
வளைந்து மண்ணைப் பார்க்கிறது- !
தொலைத்துவிட்ட இளமையைத் !
தேடிப்பார்க்கிறதோ…!!
செண்பக ஜெகதீசன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.