மௌனம்! - பாண்டித்துரை

Photo by Patrick Perkins on Unsplash

யாருமற்ற வெளி!
பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்!
நிசப்தம்!!
பேசத்துடிக்கும் வாய்!
நிலைகுத்திய!
விழிகளுடன்!
தனிமை!
தகர்ந்திடும் போது!
ஏதோ நிகழ்வதாய்!
மௌனம் எனக்கு!
பயத்தையே தருகிறது!
பாண்டித்துரை

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.