வாழ்க்கை அழைக்கிறது - நளினி

Photo by Gary Yost on Unsplash

நானோ !
இன்னும் இறந்த காலங்களில் !
இருக்கிறேன் !
எல்லோர் கண்களிலும் !
கலர் கலராய்க் கனவுகள் !
நானோ !
பழைய கறுப்பு வெள்ளை !
கனவுகளுக்குள்ளேயே !
பதுங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் !
மறக்கத்தான் நினைக்கிறேன் !
ஆனால் மறக்க !
முடியவில்லை
நளினி

Related Poems

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.