மாற்றம் - நளினி

Photo by FLY:D on Unsplash

அருகில் இருக்கையில்
உனை பார்க்க தவிர்த்த கண்கள்
தொலைவில் இருக்கையில்
உனை பார்க்க தவிக்கின்றன
நளினி

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.